De Praktijkopleiding

Elk jaar opnieuw verlaten ruim tien­duizend jongeren hun school zonder een start­kwali­fi­catie. De reden hier­van is niet zo­zeer school­uitval, maar veelal dat deze jongeren een fysieke, psy­chische of so­ciale be­per­king hebben. De Praktijk­opleiding brengt hier ver­ande­ring in: het biedt jongeren de kans om te laten zien wat zij waard zijn.

Leren op de werkvloer

Tijdens de Praktijkopleiding gaat het om ‘leren op de werkvloer’ bij een erkend leerbedrijf. Met behulp van portfolio’s kunnen leerlingen uit het vso, pro en mbo-Entree een erkende praktijkverklaring behalen op (minimaal) niveau-1.

Scholen die werken met de Praktijk­opleiding vergroten daarmee het aan­deel jongeren dat met een er­kende praktijk­­ver­klaring de school ver­laat. De Praktijk­opleiding is ge­baseerd op de sys­tematiek van werkend leren in het middel­baar beroeps­onder­wijs.

De Eerste Kamer heeft onlangs het Wetsvoorstel schooldiploma pro/vso aangenomen. Dit betekent dat, vanaf het schooljaar 2021/2022, alle leerlingen in het vso en pro een schooldiploma en bijbehorend portfolio ontvangen. Door deze wetswijziging krijgen deze leerlingen eindelijk de erkenning die zij verdienen, aldus het ministerie. De portfolio’s van de Praktijkopleiding dragen bij aan deze erkenning en zijn een goed begeleidingsinstrument voor de praktijkopleiders.

Opleiden op de werkvloer

Een volledige mbo-opleiding en start­kwali­fi­catie (mbo-niveau 2) zit er voor jongeren in het vso en pro (vaak) niet in, maar de sys­tema­tiek van op­leiden op de werk­vloer is heel goed voor hen te be­nutten.

Daarom is, op initiatief van het ministerie van OCW, de Boris-Aanpak ont­wikkeld door een samen­werking van SBB, onder­wijs­in­stelling­en en werk­gevers­or­ga­ni­sa­ties.

AHHA-Onderwijstraining is een partner van SBB-Boris en heeft on­langs twee gerela­teerde pro­duc­ten op de markt gebracht: de BorisLijn (sleutel­rol voor de docent) en nu dus ook de Praktijk­opleiding (sleutel­­rol voor de werk-/­­leer­plaats).

Praktijkervaring & praktijkverklaringen

Tijdens de Praktijk­opleiding (stage) kunnen jongeren praktijk­er­varing opdoen bij er­kende leer­bedrijven. Gedurende dat proces beoordeelt een praktijk­opleider wanneer een leerling bepaalde werk­processen onder de knie heeft. Met de opgedane ervaring/­kennis kan de school vervolgens, via het Boris Praktijk­loket, een praktijk­verklaring aanvragen. Jongeren kunnen bovendien meerdere praktijk­verklaringen halen, en zo dus een rijk portfolio opbouwen!

Om dit opleidings­proces te onder­steunen is de Praktijk­opleiding met bijbe­horende portfolio’s ontwikkeld. In de bijlage kunt u hier­over meer informatie vinden. Ook voor een inkijk-/­proefzending, verwijzen wij u graag door naar de bijlage.